تبلیغات


صبح عاشورا

صبح عاشورا که پا میشی از خواب یه آرامش عجیبی برقراره... 

صدای ماشین ها که روزای عادی تعطیل سال هم صبح ها کم و بیش رد میشن خیلی کمتره ...

یه سکوت و آرامش عجیبی  ... یه آرامش قبل از طوفان...

آرامش قبل از طوفان گاهی لذت بخشه و آدم رو به فکر می بره. هر چند تو کنهش استرس زیاد داره...

 منبع این نوشته : منبع