تبلیغات


تجربه سفر

چقدر خوبه گاهی آدم سفر کنه... تجربه کنه ... تجربه یه فضای دیگه، یه رفتار دیگه، یه فرهنگ دیگه ...

بعد فکر کنه که چقدر همه چی شبیه همه، سرشت ها عین همه ... و تو یه لحظه دنیا به این بزرگی تو چشمت خیلی کوچیک میشه... خیلی کوچیک تر از اون چیزی که فکرش رو بکنی

گاهی باید سفر کرد، تجربه کرد و بعدش فکر کرد...